1. Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

L’accés als websites, i l’ús que pugui realitzar-se de la informació i dels continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels USUARIS, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els USUARIS estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi “La Posada de Chóvar”, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. “La Posada de Chóvar”, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts, realitzat pels USUARIS o tercers.

2. Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació, contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la present web és “La Posada de Chóvar”, amb NIF B12776803, amb domicili al C/ Pozo 26, Chóvar, i domini d’Internet www.laposadachovar.com, inscrit en el registre corresponent.

3. Concepte d’usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’USUARI, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per “La Posada de Chóvar”, en el mateix moment que l’USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l’USUARI ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

4. Informació sobre els links

“La Posada de Chóvar”, no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles (links), o de qualsevol contingut, posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia, és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’USUARI davant el que “La Posada de Chóvar” no recomana ni garanteix cap informació obtinguda mitjançant un vincle aliè a la web de “La Posada de Chóvar”, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la Web de “La Posada de Chóvar”, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la Web de “La Posada de Chóvar”.

5. Informació sobre la utilització de cookies

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’USUARI va visitar la Web.

Disseny de contingut que l’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

6. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’actualitza la informació que en elles es mostra. “La Posada de Chóvar”, pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

“La Posada de Chóvar”, ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no es garanteix que sigui exacta i actualitzada.

7.Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

“La Posada de Chóvar”, declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, “La Posada de Chóvar”, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser provocat als USUARIS per causes alienes a “La Posada de Chóvar”.

“La Posada de Chóvar”, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició, estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que “La Posada de Chóvar”, realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’USUARI prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

8. Propietat industrial i intel•lectual

Els continguts prestats per “La Posada de Chóvar”, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel•lectual, pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment per escrit de “La Posada de Chóvar”.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de “La Posada de Chóvar”, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel•lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il•lícits sancionables per la legislació civil i penal vigents.

Queda totalment prohibit qualsevol acte per virtut del qual, els USUARIS dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que componguin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de “La Posada de Chóvar”.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, memòries flash o discs durs), digitalització o posada a disposició des de bases de dades distintes de les pertanyents a les autoritzades per “La Posada de Chóvar”, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels USUARIS a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel•lectual, industrial o de protecció de la imatge.

“La Posada de Chóvar”, és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els USUARIS puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

“La Posada de Chóvar”, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il•lícits o nocius.

Aquells USUARIS que enviïn a les pàgines Web de “La Posada de Chóvar”, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a “La Posada de Chóvar”, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a “La Posada de Chóvar”, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen la percepció de qualsevol pretensió remuneratòria de “La Posada de Chóvar”.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, “La Posada de Chóvar”, queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els USUARIS poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per “La Posada de Chóvar”, pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de “La Posada de Chóvar”, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de “La Posada de Chóvar” Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com lesió dels legítims drets de Propietat intel•lectual de “La Posada de Chóvar”, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

“La Posada de Chóvar”, no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de “La Posada de Chóvar”.